• แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตรรุ่น 2 ตัวเต็ม
 • ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
 • ทำเนียบปกครอง
 • ทำเนียบพระอุปัชฌาย์
 • ทำเนียบเจ้าคณะตำบล
 • ทำเนียบพระเลขานุการ

ได้ฤกษชยันโต แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตร 2 (Full) ไม่มีกั๊ก  สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์  http://www.srndhammayut.com/downloads/2015-06-05-10-19-58.html  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี  แต่

หากจะให้กำลังใจผู้พัฒนาเพื่อเป็นทุนการศึกษาสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ ชื่อบัญชี

พระมหา  จักรภูรินท์  ภาเจริญ  เลขที่บัญชี  310-0-74458-6  (สาธุ)

Read More

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุต

   
 

พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตูโล)

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๒๖

 
     

 พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน)

วัดวชิราลงกรณ์

พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๐๐

 พระรัตนากรวิสูทธิ์ (เสถียร สถิโร)

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๒

 พระราชวิสุทธินายก

วัดไตรรัตนาราม

พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๖

     
 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕

 

พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน

 

Read More

ทำเนียบฝ่ายปกครองสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์

 

พระพรหมวิสุทธาจารย์
เจ้าคณะภาค ๑๑ ธรรมยุต
วัดเครือวัลย์ กทม.

 
 

พระราชวรคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง  เฉลิมพระเกียรติ

 
 

พระราชวิสุทธิมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุต
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

 

พระครูโสภณธรรมรังสี
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
วัดป่าโยธาประสิทธิ์ 

พระครูศีลวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะอำเภอปราสาท
วัดวรรณวราราม

พระครูภาวนาปัญญาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอท่าตูม,รัตนบุรี,โนนนารายณ์
วัดป่าปราสาทจอมพระ

พระครูพนมศีลจารย์
เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก
วัดป่าเขาโต๊ะ

พระครูสถิตปัญญาคุณ
เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง,ลำดวน
วัดบูรพาราม

พระครูคุณธรรมาภิวุฒิ
เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ 
วัดบ้านแร่
 

พระครูปราโมทยธรรมวงศ์
เจ้าคณะอำเภอจอมพระ
วัดไตรรัตนาราม

พระครูสุทธิปัญญาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์

 

พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ
เจ้าคณะอำเภอสังขะ 
วัดเทพประทาน
 

 

 

พระมหาธนันชัญญ์  ปุญฺญเมธิโก
เจ้าคณะอำเภอสนม,สำโรงทาบ
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ

 

 
 

 

chalormkiat

 

พระครูปลัดเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
วัดสุทธิธรรมาราม 

 

 

 

 

Read More

ทำเนียบพระอุปัชฌาย์คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์  ปณฺฑิโต)
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน  ขนฺติพโล)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

พระครูศีลวิสุทธิคุณ (พนัส  สุทฺธิโก)
วัดวรรณวราราม อ.ปราสาท
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙

     

พระครูโสภณธรรมรังสี (สุพรรณ  สุวณฺโณ)
วัดป่าโยธาประสิทธิ์ อ.เมืองสุรินทร์
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระครูสถิตปัญญาคุณ (พิรุณ สิริปญฺโญ)
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (วุฒิศักดิ์  วฑฺฒโน)
วัดเทพประทาน อ.สังขะ
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

     

josan

พระครูพนมศีลาจารย์ (วสันต์  วงฺคีโส)
วัดป่าเขาโต๊ะ อ.พนมดงรัก
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗

พระครูอรรถธรรมโสภิต (ตึด  อคฺควํโส)
วัดพระธาตุเสด็จ อ.สังขะ
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

jowut02

พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (วุฒิศักดิ์  สุทฺธิปญฺโญ)
วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ อ.สนม
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

Read More

ทำเนียบพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ ตำแหน่ง วัด ที่อยู่ หมายเหตุ
  พระครูไพรัชปัญญาภรณ์ ปญฺญาธโร น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลในเมืองสุรินทร์ โพธิญาณรังสี ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูสุนทรปัญญารังสี สุนฺทรรํสี น.ธ.เอก,ปธ.๓,พธ.บ เจ้าคณะตำบลนาบัว กระทมวนาราม ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูมงคลประภัสสรศีลคุณ กิจฺจธโร น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลเฉนียง แสงธรรม ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูสุรจิตโสภณ สุรจิตฺโต น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลตาอ็อง แจรนสัมพันธ์ ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูใบฏีกาบุญพิภัทร ปริปุญฺโญ น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลแกใหญ่ ตำปูง ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูคัมภีร์ปัญญาจารย์ สนฺตจิตฺโต น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลกังแอน ป่าไทรทอง ต.บ้านไทร อ.ปราสาท  
  พระครูสุนทรวรคุณ กนฺโตภาโส น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลโคกยาง บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระครูวิวัฒนวรวงศ์ รวิวํโส น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง ป่าสวายทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท  
  พระครูโรจนวราภรณ์ โรจโน น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลปรือ ป่าเจ้าคุณ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท  
๑๐   พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ อาจารธมฺโม น.ธ.ตรี เจ้าคณะตำบลจอมพระ ป่าปราสาทจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ  
๑๑   พระครูพิมลปัญญากรณ์ อคฺคปญฺโญ น.ธ.เอก,ปธ.๓ เจ้าคณะตำบลชุมพลบุรี ป่าร่มไทร ต.เมืองแก อ.ท่าตูม  
๑๒ พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วฑฺฒโน น.ธ.เอก,พธ.บ, เจ้าคณะตำบลบัวเชด เทพประทาน ต.เทพรักษา อ.สังขะ  
๑๓ พระครูอรรถธรรมโสภิต อคฺควํโส น.ธ.เอก,พธ.บ, เจ้าคณะตำบลตาตุม พระธาตุเสด็จ ต.เทพรักษา อ.สังขะ  
๑๔   พระครูปิยธรรมากร ปิยธโร น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลสังขะ โบสถ์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ  
๑๕   พระครูกิตติกาญจโนภาส กิตฺติสทฺโท น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลสำโรงทาบ ป่าศรีรัตนาราม ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ  
๑๖   พระครูวิบูลย์สิริวัฒน์   สิริวฑฺฒโน น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลเขวาสินรินทร์ ระไซร์ ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์  
๑๗   พระมหาดีเด่น   วรุตฺตโม น.ธ.เอก,ป.ธ.๕,ศน.บ เจ้าคณะตำบลสนม ป่าอตุโลบุญญลักษม์ ต.สนม อ.สนม  
๑๘   เจ้าอธิการชัชวาล ชินวโร น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลระแงง บ้านโคกอาโพน ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ  
๑๙   พระครูนิติธรรมาภิบาล อชิโต น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลกาบเชิง ภูแก้วพรหมมณี ต.แนงมุด อ.กาบเชิง  
๒๐   เจ้าอธิการนาย ธมฺมญาโณ น.ธ.เอก เจ้าคณะตำบลบักได ป่าสามัคคีธรรม ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก  
                 

 

 

Read More

ทำเนียบพระเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่ ภาพ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ ตำแหน่ง วัด ที่อยู่ หมายเหตุ
chalormkiat พระครูปลัดเฉลิมเกียรติ   จิรวฑฺฒโน น.ธ.เอก,ปธ.๓,พธ.บ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) สุทธิธรรมาราม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระอนุชิต ปณฺฑิโต น.ธ.เอก,ศนบ. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระมหาประสพ ปญฺญาสิริ น.ธ.เอก,ปธ.๔,พธ.บ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปราสาท วรรณวราราม ต.กังแอน อ.ปราสาท  
  พระสมชาย สติสมฺปนฺโน น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง,พนมดงรัก ป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก  
  พระมหาโกวิท  โกวิโท  น.ธ.เอก,ปธ.๓ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสังขะ  เทพประทาน  ต.เพทรักษา อ.สังขะ  
  พระ     เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจอมพระ     ยังไม่มี
  พระสัณพิชญ์ ปญฺญาวฑฺฒโน น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมืองสุรินทร์ บูรพาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระอำนาจ จนฺทโก น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลเฉนียง แสงธรรม ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์  
  พระเจริญ จิรตฺติโก น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลตาอ็อง ป่าโยธาประสิทธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
๑๐   พระ     เลขานุการเจ้าคณะตำบลกังแอน     ยังไม่มี
๑๑   พระวิชาญ อาทโร น.ธ.เอก,พธ.บ เลขานุการเจ้าคณะตำบลปรือ วรรณวราราม ต.กังแอน อ.ปราสาท  
๑๒   พระสุรฤทธิ์ ธมฺมทินฺโน น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลสังขะ โบสถ์ ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ  
๑๓   พระทองสุข สุวณฺโณ น.ธ.ตรี เลขานุการเจ้าคณะตำบลบักได โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก  
๑๔   พระสุภาพ คุณสาโร น.ธ.ตรี เลขานุการเจ้าคณะตำบลกาบเชิง ป่าสมานมิตร ต.บักได อ.พนมดงรัก  
๑๕   พระศักดิพัฒน์ สทฺธาธิโก น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขลาสินรินทร์ บูรพาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
๑๖   พระ     เลขานุการเจ้าคณะตำบลระแงง     ยังไม่มี
๑๗   พระฐิติพันธ์ อิสฺสโร น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลสนม ป่าอตุโลบุญญลักษม์ ต.สนม อ.สนม  
๑๘   พระวัฒนา วฑฺฒโน น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลจอมพระ ตำปูง ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์  
๑๙   พระสมิท ขนฺติโก น.ธ.ตรี เลขานุการเจ้าคณะตำบลชุมพลบุรี  ป่าร่มไทร ต.เมืองแก อ.ท่าตูม  
๒๐   พระกฤษภา ฐิตธมฺโม น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกยาง บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์  
๒๑   พระณฉัตร เขมวํโส น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ สุทธิธรรมาราม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
๒๒   พระศักดิ์ กิตฺติญาณรํสี น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาบัว กระทมวนาราม ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์  
๒๓   พระมหาสุดใจ สุคโต น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลตาตุม พระธาตุเสด็จ ต.เทพรักษา อ.สังขะ  
๒๔   พระธวัชชัย ธนญฺชโย น.ธ.ตรี เลขานุการเจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง วัดป่าสวายทอง ต.กังแอน อ.ปราสาท  
๒๕   พระพนัส กนฺโตภาโส น.ธ.โท เลขานุการเจ้าคณะตำบลสำโรงทาบ บูรพาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  
๒๖   พระวัชรากร สิริญาโณ น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะตำบลแกใหญ่ ตำปูง ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์  
                 
Read More

กระทู้บอร์ดล้าสุด

ข่าวล้าสุด

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตรรุ่น 2 ตัวเต็ม

12-06-2558 Hits:1148 ข่าว - avatar

ได้ฤกษชยันโต แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตร 2 (Full) ไม่มีกั๊ก  สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์  http://www.srndhammayut.com/downloads/2015-06-05-10-19-58.html  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี  แต่ หากจะให้กำลังใจผู้พัฒนาเพื่อเป็นทุนการศึกษาสามารถร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ ชื่อบัญชี พระมหา  จักรภูรินท์  ภาเจริญ  เลขที่บัญชี...

Read more

แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตรรุ่น 2

05-06-2558 Hits:916 ข่าว - avatar

แจกโปรแกรมอนุโมทนาบัตรรุ่น 2 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ  ท่านสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ฟรี  หากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สามารถติดต่อได้ที่ พระมหาจักรภูรินท์  ปุญฺญเมธิโก เบอร์โทร ๐๘๑-๐๖๗-๒๔๘๖ หรือ อีเมล pharjar@gmail.com หน้าลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม  http://www.srndhammayut.com/downloads/2014-06-11-06-08-37.html ...

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นธ.ตรี สนามหลวง 2557

26-09-2557 Hits:483 การศึกษา - avatar

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักธรรมชั้นตรี สนามหลวง ปี ๒๕๕๗ สนามสอบวัดบูรพาราม ได้ตามลิงก์ คลิ๊กตรวจสอบ

Read more

คำสั่งแต่งตั้งพระวินยาธิการ

30-07-2557 Hits:822 ข่าว - avatar

แต่งตั้งพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์ ไม่มียศตำแหน่งให้ มีแต่หน้าที่ที่จะต้องเสียสละ ขอให้รูปที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยความไว้วางใจ จงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่คณะ สนับสนุนงานด้านการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาสืบไป  

Read more

ปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง 2557

28-07-2557 Hits:1112 การศึกษา - avatar

ปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2557

Read more

ปาฏิโมกข์สามัคคี 2557 ครั้งที่1

28-07-2557 Hits:567 กิจกรรม - avatar

ดอกไม้งามหลากสีมีต่างถิ่นไร้มลทินร่วมช่อก่อประสานระเบียบจัดด้วยหัตถามาลาการประดับงานบูชาน่าเชยชม..ดั่งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหลายถิ่นฐานต่างสมานสามัคคีนำสุขสมธรรมวินัยบ่มกายใจให้เกลียวกลมช่างน่าชมผู้ทรงศีลกลิ่นสุคนธ์  

Read more

อนุโมทนาบุญปาฏิโมกข์สามัคคี 2557

28-07-2557 Hits:711 กิจกรรม - avatar

ผู้ใจบุญสุนทานงานไม่พร่องทรัพย์เนืองนองกองไว้ในภายหน้าสร้างวิมานสะพานทองวาสนาทุกปรารถนาสำเร็จสมอารมณ์บุญ

Read more

แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

07-06-2557 Hits:924 ข่าว - avatar

เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งเว็บ และการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทาง อัดมินจึงได้ติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด โดยจะพยายามอับเดทข้อมูลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านที่คอยติดตาม ด้วยดีเสมอมา

Read more

แนะนำเว็บไซต์

07-06-2557 Hits:1062 ข่าว - avatar

   เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์ ได้ริเริ่มก่อตั้งมา เมื่อ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓  ปีนี้ ก็เข้าสู่ ปีที่ ๕ แล้ว  โดยผู้ริเริ่มก่อตั้ง...

Read more
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) ปฐมเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ).+
 
 พระราชวรคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ). +
 
 พระพิศาลศาลศาสนกิจ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ). +

เจ้าคณะอำเภอสนม/สำโรงทาบ

พระมหาธนันชัญญ์  ปุญฺญเมธิโก น.ธ.เอก,ปธ.๕,พธ.บ,คม จอ.สนม,สำโรงทาบ (ธ). +
 

บทความน่าอ่าน

อัตตประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

07-06-2557 Hits:939 ประวัติ - avatar

อัตตชีวประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Read more

ประวัติวัดบูรพาราม

07-06-2557 Hits:876 ประวัติ - avatar

ประวัติวัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

Read more

นิราศอินเดีย

08-06-2557 Hits:990 บทความ - avatar

บทกวี นิราศอินเดีย  เยือนอินเดีย...ความฝันเล็ก ๆ) แม้ไม่ฝัน    ก็เหมือนฝัน    วันที่เฝ้า วาสนา   ของเรา   ช่างเสกสรร ที่ประทาน   โอกาส   ดังรางวัล เยือนดินแดน   มหัศจรรย์   คืออินเดีย

Read more

นิราศฮ่องกง

08-06-2557 Hits:744 บทความ - avatar

บทกวีนิราศ ฮ่องกง  นิราศฮ่องกง วันที่  20-21 เมษายน 2556 ..ทัศนศึกษาเยือนแดนดิน ปฐพินถิ่นมังกรท่าเรือหอม นามว่า ฮ่องกง ชวนดมดอม สมชื่อยอมเหย้ายินกลิ่นเยือนยล

Read more

ประวัติพระราชวรคุณ

08-06-2557 Hits:639 ประวัติ - avatar

ประวัติเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ      พระราชวรคุณ  (สมศักดิ์  ปณฺฑิโต)  น.ธ.เอก,ประโยค ๑-๒) ชื่อสมณศักดิ์     พระราชวรคุณ     ฉายา   ปณฺฑิตโต   อายุ   ๘๒   พรรษา   ๖๒ ตำแหน่งทางคณะสงฆ์      ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์...

Read more

ประวัติพระราชวิสุทธิมุนี

08-06-2557 Hits:807 ประวัติ - avatar

พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน  ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  

Read more

ประวัติหลวงปู่โชติ

08-06-2557 Hits:789 ประวัติ - avatar

ประวัติพระเดชพระคุณพระเทพสุทธาจารย์ หลวงพ่อโชติ  คุณสมฺปนฺโน '''''''             หลวงพ่อโชติ  เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘  หรือเมื่อ ๑๑๑ ปีมาแล้ว  นามเดิมชื่อ “เล็ง”  นามสกุล “เมืองไทย”  เกิดที่บ้านกระทม  ตำบลนาบัว อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  ห่างไปทางทิศใต้ของตัวจังหวัดประมาณ ๑๕  กม. (ในสมัยนั้นการเดินทางไปยังตัวจังหวัดต้องใช้การเดินเท้า  และในป่าก็มีเสือ  และช้างชุกชุมมาก)  มีพี่น้องร่วมท้องมารดา  ๒ คน  คนน้องเป็นหญิงชื่อ  นางเหรียญ ส่วนนายเล็ง  เป็นพี่ชาย

Read more

ชีวะประวัติหลวงปู่เปลี่ยน โอภาโส

08-06-2557 Hits:598 ประวัติ - avatar

สังเขปชีวะประวัติและผลงาน พระราชวิสุทธิธรรมรังสี  ( หลวงปู่เปลี่ยน  โอภาโส ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกทมวนาราม และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ  ของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์  

Read more

ชีวะประวัติพระราชวิสุทธินายก

08-06-2557 Hits:626 ประวัติ - avatar

ประวัติและผลงาน พระราชวิสุทธินายก   เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์  (ธรรมยุต)  และเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

Read more

สังเขปประวัติหลวงพ่อพระชีว์ พระคู่เมืองสุรินทร์

08-06-2557 Hits:936 ประวัติ - avatar

ประวัติหลวงพ่อพระชีว์พระประธานเมืองสุรินทร์โดยสังเขป               หลวงพ่อพระชีว์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุข วัดบูรพาราม หน้าตักกว้าง 2 เมตร 9 เซนติเมตร...

Read more

ภาพนิทรรศการ

ภาพนิทรรศการร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร

08-06-2557 Hits:650 รวมภาพ - avatar

ภาพนิทรรศการร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร

Read more

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบูรพาราม

08-06-2557 Hits:1214 รวมภาพ - avatar

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบูรพาราม

Read more

รวมภาพวัตถุมงคลหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

08-06-2557 Hits:1054 รวมภาพ - avatar

รวมภาพวัตถุมงคลหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Read more

ภาพวิววัดบูรพาราม

08-06-2557 Hits:508 รวมภาพ - avatar

ภาพวิววัดบูรพาราม

Read more
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses

 

คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดสุรินทร์ 

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ

ถนน จิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : พระมหาธนันชัญญ์  ปุญฺญเมธิโก โทร.๐๘๑-๐๖๗-๒๔๘๖ Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.